Montessori

Maria Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki "przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji", gdzie najważniejsze jest dziecko, które rozwija się poprzez zabawę i indywidualne zdobywanie doświadczeń. Pedagogika ta opiera się na tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję, a tym samym prowadzi do sukcesu.

Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych. Materiał dydaktyczny zastosowany w pedagogice montessoriańskiej jest najbardziej rozbudowanym zestawem pomocy dydaktycznych przypisanym do jakiejkolwiek metody nauczania początkowego i wczesnoszkolnego. To nie są zwykłe zabawki!!!

Co wyróżnia przedszkole, które wykorzystuje metody oparte
na pedagogice Montessori.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

"Pomóż mi zrobić to samodzielnie"

W pedagogice Marii Montessori podstawowym stwierdzeniem jest to, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się zgodnie z indywidualnymi planami rozwojowymi. Są to jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające dziecku samodzielną i najbardziej efektywną naukę.

Obserwacja jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
W naszym przedszkolu uczymy dzieci samodzielności, nie wyręczamy dzieci we wszystkim. Według Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat. Dzieci same przygotowują nakrycie do posiłków, pomoce dydaktyczne są łatwo dostępne dla dzieci tak, aby mogły same zadecydować z czym chcą w danym momencie pracować. Pomoc, której udzielamy naszym podopiecznym polega na doprowadzeniu do tego, aby dzieci mogły same się ubierać, nalewać sok, umyć talerzyk czy przeczytać książeczkę. Staramy się nie wyręczać dzieci, ale pokazywać im, jak mogą zrobić to samodzielnie.

Cele i Metody Montessori:

 • wszechstronny rozwój fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny
 • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły
 • kształtowanie zdolności długotrwałej koncentracji i skupiania uwagi
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy w grupie
 • formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji i szacunku dla pracy innych
 • wpajanie zamiłowania do ciszy oraz do pracy w tej atmosferze
 • formowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie
 • uniezależnienie od nagrody
 • wypracowanie poczucia szacunku do porządku i pracy
 • wspieranie spontaniczności i twórczej aktywności
 • zdobywanie wiedzy oraz umiejętności szkolnych

Zadania pedagogiki Montessori:

Uczenie przez działanie:

dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.

Samodzielność

dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
Np. dzieci samodzielnie przygotowują proste posiłki np. kanapki

Koncentracja:

dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań

Lekcje ciszy:

dzieci uczą się współpracować ze sobą podczas „cichych zajęć” indywidualnych i grupowych

Porządek:

dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie tak, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć

Społeczne reguły:

dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, co sprzyja poszerzaniu wiedzy i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj

Obserwacja:

jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem

Indywidualny tok rozwoju:

dziecko jest serdecznie przyjęte przez nauczyciela, znajduje jego uwagę i indywidualną opiekę. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe

Kąciki edukacyjno-tematyczne:

Sala wyposażona jest w zabawki i pomoce dydaktyczne zwane materiałem montessoriańskim. Każda pomoc i zestaw ma swoje miejsce. Panuje tu ład i porządek, dzieci intuicyjnie odnajdują się w takim otoczeniu. Tym samym czują się bezpiecznie i domowo.

 

 Dzieci w przedszkolu przebywają w grupach mieszanych wiekowo:

Wymaga to większego zaangażowania nauczyciela, natomiast dzieci uczą się szybciej. Sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci starsze pomagają młodszym w ubieraniu się, opiekują się nimi w czasie zabaw. Uczą się odpowiedzialności, opiekuńczości, postrzegania reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.